COVID -19 Regulamin ośrodka w czasie pandemii.

  1. Ośrodek przyjmuje na pobyt wyłącznie osoby zdrowe. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, temperatura ciała powyżej 38 stopni Gość i osoby mu towarzyszące nie zostaną wpuszczone na teren ośrodka.
  2. Przed wjazdem / wejściem na teren ośrodka wszystkie osoby podlegają obowiązkowi poddania się pomiarowi temperatury (termometr bezdotykowy).
  3. W uzasadnionych przypadkach Goście mogą zostać poproszeni o podpisanie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.
  4. Przy wejściu na teren ośrodka Goście mają obowiązek zdezynfekowania rąk – dozownik z odpowiednim środkiem znajduje się przy wejściu głównym do ośrodka
  5. Podczas zgłaszania pobytu (meldowania) Gość jest zobowiązany podać numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania tych danych, odmówimy przyjęcia Gościa na pobyt.
  6. Wejście do ośrodka jest otwarte bez ograniczeń w godz. 7.00-22.00. W godzinach nocnych prosimy użyć kluczyka.
  7. Przebywanie na terenie osób niezakwaterowanych jest niedozwolone (brak możliwości odwiedzin przez osoby z zewnątrz).
  8. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów zdrowotnych podczas pobytu, Gość jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym recepcję.
  9. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania Gości w sytuacji wystąpienia na terenie obiektu podejrzenia zakażenia, które to wstrzymanie może być wynikiem decyzji służb sanitarno-epidemiologicznych. Sytuacja taka będzie traktowana jako działanie siły wyższej, niezawinione przez ośrodek i wykluczające odpowiedzialność ośrodka za ewentualne poniesione szkody