Regulamin rezerwacji i korzystania z obiektów „Karyka Ośrodek Wypoczynkowy

I. Zasady ogólne:

1. Ośrodkiem wypoczynkowym zarządza KARYKA – Karolina Pankau
NIP: 8431227758, telefon 787981610, adres mail: karyka@interia.pl

2. Doba pobytu w domkach zaczynają się o godz. 16.00, a kończą o godz. 10.00.
3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na prośbę Najemcy, godziny rozpoczęcia i zakończenia doby pobytu mogą być zmienione.
4. Najemca może korzystać z domku wyłącznie w celach mieszkaniowych i tylko na własne potrzeby – nie może przekazywać domku osobom trzecim, ani zapraszać na noc osób trzecich.
5. Osoby nie ujęte w rezerwacji nie mogą przebywać w domku po godzinie 22.00.
6. Organizowanie głośnych imprez towarzyskich w domkach jest zabronione.
7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek w domkach.
8. Najemca jest obowiązany do korzystania z domków i z części wspólnych obiektu z należytą starannością i z zachowaniem ogólnych norm porządku domowego . Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
9. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w domkach i w częściach wspólnych obiektu , powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających w domkach .
10. Karyka-Karolina Pankau nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Najemcy znajdujących się w domkach.
11. Po zakończeniu najmu Najemca jest obowiązany zostawić domek w takim samym stanie jak w chwili jego objęcia.
12. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu Najemca będzie obciążony karami umownymi:
b) za goszczenie osób nie wskazanych w rezerwacji po godzinie 22.00 (naruszenie punktu 4 i 5 regulaminu) – kara umowna w wysokości 100% wartości ceny za daną dobę, za każdą dodatkową osobę,
c) za złamanie zakazu palenia przez Najemcę bądź jego gości (pkt 7 regulaminu) – kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek palenia,
d) za zorganizowanie głośnej imprezy towarzyskiej (naruszenie punktu 6 i 8 regulaminu) – kara umowna w wysokości 1.000,00 zł.
14. Ponadto;
a) w przypadku zgubienia przez Najemcę kluczy do drzwi wejściowych do domku -Najemca będzie obciążony zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości 100,00 zł,
15. Każdy Najemca otrzymuje na potwierdzenie zapłaty za najem fakturę VAT. Dane do faktury należy podać niezwłocznie mailem lub telefonicznie. Zgodnie z wyrokiem NSA I FSK 1449/09 z 20.05.2010r., faktury sporządzone i przesłane w formie elektronicznej, które są następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej przez obie strony transakcji, stanowią ważne dokumenty księgowe.
16. Najemca oświadcza, że się zapoznał z niniejszym regulaminem i że się zobowiązuje do jego przestrzegania. Wyraża zgodę na zapłatę w/w kar umownych i odszkodowań we wskazanych przypadkach.

II. Rezerwacja/ Płatności

  • Rezerwacji można dokonać telefonicznie ,mailem lub on-line korzystając z systemu na stronie www.karykanadmorzem.pl
  • Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje numer rezerwacji,na który należy się powołać przy dokonaniu jakichkolwiek zmian.
  • Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
  • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po opłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
  • Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji
  • Płatności należy dokonać do 7 dni od dnia wykonania rezerwacji lub w terminie wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji
  • Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny
  • Gość zobowiązany jest uregulować całość lub pozostałą część za zarezerwowane usługi w dniu rozpoczęcia pobytu przy dopełnieniu formalności meldunkowych.
  • Wszelkie reklamacje należy składać listownie lub pocztą email, w terminie do 7 dni od powstania okoliczności uzasadniających reklamację (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych)


III. Dane osobowe:

Twoje dane przetwarzamy na podstawieart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o., podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NAJEMCÓW

Celem, dla których Karyka-Karolina Pakau przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez „Karyka-Karolina Pankau jest:

1) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez „Karyka-Karolina Pankau w związku z poniesioną przez Karyka-Karolina Pankau szkodą wyrządzoną przez najemcę lub obrona przed roszczeniami najemcy w stosunku do Karyka-Karolina Pankau
2) udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3) realizację dokonanej przez najemcę rezerwacji w „Karyka- Karolina Pankau oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla najemców „Karyka-Karolina Pankau

IV. Prawo właściwe:

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby „Karyka-Karolina Pankau Ul. Nadbrzeżna 73, 76-034 Gąski .